کلیه تجیزات شرکت ایگاس در کارخانه این شرکت در آلمان تولید می شوند.